Биологично пречистване на отпадъчните води


Биологичните процеси протичат в природата и в изкуствено създадените системи по един и същи начин, но при изкуствените биосистеми се мултиплицират процесите...
 

Преработка на селскостопански отпадъци


В европейския съюз (ес), където селското стопанство дава 9% от емисиите на вредни парникови газове, страните-членки непрекъснато са насърчавани да разширяват употребата на когенерационни технологии...
 

Компостиране


Същност на процеса. Материали за компостиране. Компостер....
 

Адиабатичен реактор


Каталитичните реактори са в основата на много важни химически производства и имат определяща роля за ефективното им управление. Съществена тяхна особеност е нестационарността...
 

Биосензори на основата на плазмонен резонанс


Повърхностната микроскопия се основава на затихващото електромагнитно поле, породено от повърхностни плазмони – фиг.4. Това поле възниква на границата на метал/диелектрик и затихва експоненциално и в двете среди....
 

Пищови по моделиране на технологични процеси


Разнообразието на обектите в химическата промишленост е изключително голямо: помпи, двигатели, топлообменници, пещи, колони, реактори и технологични агрегатни, образувани от тях....
 

Разпределение на времето за престояване на частиците в биореактора


Култивирането на микроорганизмите е основен стадий на биотехнологичния процес и в значителна степен определя количествените и качествените характеристики на производството като цяло...
 

Задачи за подготовка за изпита по преносни процеси


В непрекъснат реактор (CSTR) имаме аеробни микроорганизми с концентрация X = 2g/l и специфична скорост на растеж на клетките = 0.5h-1, Колко е специфичното потребление на кислород в реактора...
 

Биофармация


Метабономиката е създадена като нов термин, за да опише комбинираното приложение на спектроскопията и статистическите подходи при изучаването на многокомпонентните съставки на биотечностите, клетките и тъканите...
 

Биопродукция на въглехидратни алкохоли


Захарните алкохоли намират приложение във фармацията, в продуктите за орална и лична хигиена, както и като междинни продукти в химична синтеза. докато продукцията в индустриални размери на тези съединения включва предимно каталитично хидрогениране ...